Hồ sơ năng lực suốt đời của

Your Full Name

(24-12-1995)

My information

Thông tin của tôi

My CVname.com / CVname của tôi: YourCVname.CVname.com

Full Name / Họ tên: Your Name

Date of Birth / Ngày sinh: 24-12-1995

Date of Death / Ngày mất: 23-12-2022

My mother country / Tôi là người gốc: Vietnam

My nationality / Quốc tịch: Vietnam

Born in / Nơi sinh: Gia Lai province, Vietnam

Gmail: yourname@gmail.com

Phone number / Số điện thoại: *****12345 (luôn ẩn 5 số đầu tiên)

ID number / Số căn cước: *******12345 (luôn ẩn 7 số đầu tiên)

My mainCV.com / Website của tôi: YourCVname.mainCV.com

My donationCV.com / Hồ sơ tài trợ của tôi: YourCVname.donationCV.com

My voteCV.com / Hồ sơ bình chọn của tôi: YourCVname.voteCV.com

Hồ sơ tóm lược của tôi

YourCVname.minorCV.com

Donated via DonationCV.com

Các khoản tài trợ của tôi thông qua DonationCV.com

YourCVname.donationCV.com

Published on Publisher.vn

Đã xuất bản qua Publisher.vn

YourCVname.article.vn

Ngày 2/2/2019 đã xuất bản YourCVname.article.vn 

Bình chọn tại YourCVname.voteCV.com

Một số bình chọn tiêu biểu

[Nội dung bình chọn]

[Nội dung bình chọn]

[Nội dung bình chọn]

Achievements on cupVN.com

Đã đạt được những chiếc cupVN.com

YourCVname.Vietnamist.com

Ngày 1/2/2022 được kết nạp vào Vietnamist.com và có tên miền danh hiệu YourCVname.Vietnamist.com

Bình chọn tại YourCVname.voteCV.com

Một s lời tiến cử của các thành viên

YourCVname.UAH.student.vn

Ngày 1/2/2022 được cấp tên miền danh hiệu YourCVname.UAH.student.vn của UAH.student.vn

Bình chọn tại YourCVname.voteCV.com

Xem video vòng chung khảo: 12.yourCVname.VNexam.com

Một số bình chọn tiêu biểu

[Nội dung bình chọn]

[Nội dung bình chọn]

[Nội dung bình chọn]

pre.YourCVname.UAH.student.vn

Đang được bình chọn danh hiệu UAH.student.vn

Bài dự thi: pre.YourCVname.UAH.student.vn

Bình chọn tại YourCVname.voteCV.com

Achievements on Ldu.vn

Những thành tựu tại Ldu.vn

YourCVname.UAH.ldu.vn

YourCVname.UAH.ldu.vn - Thành tích tại UAH.ldu.vn

Achievements on Alumni.vn

Những thành tựu tại Alumni.vn

YourCVname.UAH.alum.vn

Achievements on Partner.cvname.com

Những thành tựu tại example.com (một tổ chức partner của CVname.com)

YourCVname.example.com

YourCVname.example.com - Thành tích tại example.com